Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Evidence obyvatel Personální agenda Mzdová agenda Evidence poplatků Sociální péče, opatrovnictví Evidence smluv, dary, plné moci Vedení účetnictví Materiály ZO Matrika (vidimace a legalizace) Czech Point Mobilní rozhlas Volby (seznamy voličů, voličský průkaz) Kronika Veřejné zakázky, dotace Spisová služba Evidence včelstev Evidence žádostí a stížností Notáři, PČR, soudy, exekutorský úřad Úřední deska Kódy, klíče, razítka Zpravodaj obce Obecně závazné vyhlášky Vítání občánků a životní jubilea Kultura - diplomy, přihlášky Pronájem obecních prostor Veřejné vyhlášky Certifikáty Knihovna JSDH Les BOZP Datová schránka, email
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Kombinace Správce+Zpracovatel Správce Zpracovatel Správce Správce Správce Správce Správce Správce Zpracovatel Správce Kombinace Správce+Zpracovatel Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování Evidence obyvatel vedení personální agendy vedení mzdové agendy vedení agendy poplatků vedení agendy - výkon opatrovnictví vedení smluv podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník správce rozpočtu Zápisy ZO, pozvánky, usnesení ověřování podpisů a listin výpis rejstříku trestů, výpis bodového hodnocení řidiče, vípi evidence byvatel, výpis z KN, výpis insolvenčího rejstříku, výpis z veřejného rejstříku informování občanů výkon přenesené působnosti např. Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, Zákon č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích etc. Záznam historických událostí v obci stručným způsobem a zachycení významných událostí Veřejné zakázky vedení agendy spisové alužby vedení agendy včelstev Zákonná povinnost vedení žádosti a jejich evidence a zvěřejňování dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vedení agendy v dané věci Zveřejňování dokumentů  vedení agendy z provozních a zákonných důvodů Informovanost občanů zákonná povinnost - evidence právních předpisů obce agenda životních událostí vedení agendy - zákonná povinnost zpracování poplatků za nájem zákonná povinnost zákonná povinnost egenda knihovny - organizační agenda JSDH - organizační agenda lesního hospodářství bezpečnost na pracovišti doručování a odesílání písemností
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
Občané zaměstnanci obce zaměstnanci obce občané obce občané smluvní strany, občané smluvní strany, občané,  Veřejnost veřejnost, občané veřejnost veřejnost veřejnost veřejnost, občané smluvní strany - občané FO, společnosti PO občané občané - vlastníci včelstev občané žadatelé občan - dotčený účastník daného řízení občané starostka, místostarostka, účetní občané obce veřejnost občané obce, děti s TP veřejnost veřejnost veřejnost, občané starostka občané - vypůjčitelé členové jednotky SDH odborný lesní hospodář zaměstnanci obce veřejnost, občané obce
Kategorie osobních údajů Jmenné, adresní, datum narození, r. č., TP, místo narození, rodinný stav, občanství, národnost  Jmenné, adresní, datum narození, r. č., TP, kód pojišťovny, číslo OP, bankovní spojení Jmenné, adresní, datum narození, r. č., TP, kód pojišťovny, číslo OP, bankovní spojení jmenné, adresní jmenné, adresní, datum narození, RČ, TP, kód pojišťovny, OP, bankovní spojení jmenné, adresní, datum narození, ICO, RČ, TP, sídlo, bankovní spojení jmenné, adresní, datum narození, ICO, RČ, TP, sídlo, bankovní spojení jmenné, adresní, RČ, TP, datum narození, LV, IP adresa jmenné, adresní, RČ, datum narození, adresa jmenné, adresní, RČ, datum narození, adresa jmenné, adresní, RČ, datum narození, adresa, telefon jmenné, adresní, RČ, datum narození, adresa jmenné, adresní, RČ, datum narození, adresa jmenné, adresní, RČ, datum narození, adresa, telefon jmenné, adresní, RČ, datum narození, adresa, telefon jmenné, adresní, RČ, datum narození, adresa, telefon jmenné, adresní, RČ, datum narození, DS, telefon jmenné, adresní, RČ, datum narození, adresa, telefon jmenné, adresní, LV - pouze vyjímečně s odkazem na povinnosti Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - hledání vlastníka jmenné jmenné agenda neobsahuje OÚ jméno, příjmení, adresa rodičů, jméno, příjmení, datum narození dítěte jmenné, adresní, RČ, DS,  jmenné, adresní, RČ, DS, datum narození jmenné, adresní, LV, RČ jmenné, adresní, datum narození jmenné, adresní jmenné, adresní,  jmenné, adresní, datum narození, TP, RČ, DS jmenné, adresní, podpis jmenné, adresní, 
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců starosta, místostarosta, účetní, nositel OÚ (dotčený občan) starostka, místostarostka, účetní, zdravotní pojišťovna, ČSSZ, OSSZ, FÚ, KÚ - audit starostka, místostarostka, účetní, zdravotní pojišťovna, ČSSZ, OSSZ, FÚ, KÚ - audit starostka, místostarostka, účetní starostka, místostarostka starostka, místostarostka, účetní, zastupitelé, KÚ - audit starostka, místostarostka, účetní, zastupitelé, KÚ - audit Veřejnost, KÚ - audit občan - žadatel  občan - žadatel  dotčený občan dotčený občan veřejnost, občané starostka, místostarostka, účetní, poskytovatel dotace, KÚ - audit starostka, místostarostka, účetní starostka, místostarostka, účetní starostka, místostarostka, účetní, KÚ - audit starostka, místostarostka, účetní, KÚ - audit starostka, místostarostka, účetní, občané, KÚ - audit starostka, místostarostka, účetní starostka, místostarostka, účetní starostka, místostarostka, účetní, KÚ - audit starostka, místostarostka, účetní starostka, místostarostka, účetní, občan dotčený agendou starostka, místostarostka, účetní starostka, místostarostka, účetní starostka starostka, místostarostka, účetní starostka, místostarostka, účetní starostka, místostarostka, účetní, ZO, KÚ - audit určení zaměstnanci určení zaměstnanci
Doba uchování osobních údajů S/1, V/5, S/50 S50, S10, S5,S3 S50, S10, S5,S3 S5 V5, S10 V5, S5, A5 S10, S5, V10, A10 A/10 S/5 V/5 NE S/5, V/5, A/10, S/2, S ihned A 10 S5 viz spisový řád V5 A5, S/5 A5, S5, V5 NE NE A 5 A 10 NE NE V5 V5 NE V5 S/5 A20 S10 5 let
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c c c c c c c c c c c e c c c c c c f e c c e b c c e c c c c
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel; Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce OZV Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Zákon č. 563/1991 Sb., Zákon o účetnictví Zákon č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování, vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích bez právního  základ Zákon č. 183/2006 Sb.
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Zákon č. 132/2006 Sb.,Zákon o kronikách obcí Zákon č. 134/2016 Sb.
Zákon o zadávání veřejných zakázek
Zákon č. 499/2004 Sb.Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem  Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, vyhláška č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.)  vlastní agenda přístupů k agendovým systémům vlastní agenda bez právního základu Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích vlastní agenda bez právního základu - požádá-li občan vlastní agenda bez právního základu - požádá-li občan Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Zákon č. 101/2000 Sb., o zpracování osobních údajů Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči,  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný NE zákonný zákonný zákonný zákonný smluvní zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE