image
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Zábeštní Lhota

2. Důvod a způsob založení

Obec Zábeštní Lhota (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura
Kontakty

Seznam organizací v obci: obecní knihovna a Sbor dobrovolných hasičů

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Zábeštní Lhota
  Zábeštní Lhota 13
  751 27 Penčice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Zábeštní Lhota
  Zábeštní Lhota 13
  751 27 Penčice

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí             16:00 - 18:00

 • 4.4 Telefonní čísla

  telefon:     +420 606 761 332

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.zabestnilhota.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obec Zábeštní Lhota
  Zábeštní Lhota 13
  751 27 Penčice

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  zabestnilhota@tiscali.cz

 • 4.8 Datová schránka

  gfsbzmt

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1882975399/0800

6. IČO

00600873

7. DIČ

obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

9.  Žádosti a informace 

10. Příjem podání a podnětů

11. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

        Řešení životních situací - Portál GOV

12. Předpisy

13. Úhrady za poskytování informací

14. Licenční smlouvy

15. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2023.pdf

Výroční zpráva za rok 2022.pdf

Výroční zpráva za rok 2021.pdf

Výroční zpráva za rok 2020.pdf

Výroční zpráva za rok 2019.pdf

Výroční zpráva za rok 2018 .pdf

Výroční zpráva za rok 2017.pdf

Výroční zpráva za rok 2016.pdf

Výroční zpráva za rok 2015.pdf

 


Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Poskytnuté informace:

Žádost č. 1 2021.pdf

Odpověď k žádosti č. 1 2021.pdf

Žádost č. 2 2021.pdf

Odpověď k žádosti č. 2 2021.pdf

Žádost 1 2020.pdf

Odpověď k žádosti 1 2020.pdf

Žádost 2 2020.pdf

Odpověď k žádosti 2 2020.pdf

Žádost 1 2019.pdf

Odpověď k žádosti 1 2019.pdf

Žádost o poskytnutí inf.pdf

Odpověď k žádosti 1 2018.pdf

ČMS 2.pdf

ČMS 3.pdf

ČMS 4.pdf

REMA AOS.pdf

Kross s.r.o..pdf

Spolek pro odhal.a medial.koruce -UPLACENI.cz 2019.pdf

Poskyt.informací .doc

Sdělení investič.plánu na rok 2017.pdf 

Třídění odpadů2.pdf

Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

Informování občanů o odpadovém hospodářství